About history and life
 / 18. 3. 2019
Syria in the eyes of Syrians
 / 18. 2. 2019
Druga oddaja, na sporedu 3. ponedeljek v mesecu
 / 15. 10. 2018