Razpis za mesto odgovorne_ga urednika_ce Zavoda Radio Študent 2018

Razpis za mesto odgovorne_ga urednika_ce Zavoda Radio Študent 2018

Svet Zavoda Radio Študent

Svetčeva 9

SI-1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 27. februar 2018

 

Razpis za mesto odgovorne_ga urednika_ce Zavoda Radio Študent

 

Za imenovanje odgovorne_ga urednika_ce RŠ je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

ima najmanj tri leta izkušenj iz novinarskega poklica v radijskem mediju, zaželjene so tudi izkušnje na redaktorskem ali uredniškem mestu,

ima izkazane organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti,

ima poleg znanja angleščine znanje še najmanj enega tujega jezika,

predloži vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo Radia Študent,

pozna problematiko radijske dejavnosti,

ima stalno prebivališče v RS,

da je poslovno sposoben_a,

da mu_ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,

da ni direktor_ica ali član_ica poslovodstva izdajateljev,

da ni član_ica političnih strank doma in/ali v tujini,

da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,

da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani,

da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,

ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri (novinarstvo, družboslovje, humanistika).

 

Odgovorni_a urednik_ca zavoda RŠ je imenovan_a za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga_jo Svet zavoda RŠ po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva zavoda RŠ v širši sestavi.

 

Prijave sprejemamo do 20. marca 2018 na naslov:

 

SVET ZAVODA RADIO ŠTUDENT

Svetčeva 9

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

s pripisom: Razpis za odgovornega_no urednika_co – NE ODPIRAJ!

 

K prijavi morajo kandidati_ke priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:

overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;

dokazilo o znanju angleščine in še enega tujega jezika

fotokopija verodostojnih listin, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj treh let aktivnega dela v radijskem mediju;

lastnoročno podpisana izjava kandidata_ke, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto ter da ni član_ica politične stranke doma ali v tujini;

lastnoročno podpisana vizija in program dela za delovno mesto odgovornega_e urednika_ce v skladu s programsko zasnovo Radia Študent;

lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Kandidati_ke morajo oddati prijave s priloženimi dokazili vključno do dne 20. marca 2018. Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

 

Besedilo razpisa je v celoti objavljeno na spletnih straneh Radia Študent.

 

randomness