Praga, 24. 10. 2016; Zagreb, 8. 6. 2017; Ljubljana, 14. 8. 2017
 / 16. 8. 2017
It goes, it goes, it goes, it goes It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes
 / 10. 6. 2017
Subscribe to
randomness