O Radiu Študent

SLO

Radio Študent je bil ustanovljen leta 1969 z namenom, da bi dal glas študentom in manj zastopanim družbenim skupinam. Je ena najstarejših evropskih alternativnih skupnostnih radijskih postaj s kakovostnim nekomercialnim programom.  
RŠ je izobraževalna ustanova, ki vsako leto zagotavlja brezplačno multimedijsko usposabljanje za mlade. Široka skupnost več kot 200 sodelavk in sodelavcev ustvarja bogat program na področju alternativne glasbe, kulture, politike, znanosti in šolstva ter izobraževanja, s čimer Radio Študent goji kulturo kritike, poglobljenega raziskovanja in poročanja, novinarske integritete, verodostojnosti in pluralnosti mnenj. Programska politika RŠ združuje koncepte skupnostnega radia in javne službe, pri čemer novinarke in novinarji spoštujejo profesionalne in etične novinarske standarde. Že od svojih začetkov je RŠ podpiral pobude civilne družbe, neodvisno in kritično misel, strpnost, solidarnost in človekove pravice. Poleg medijske produkcije Radio Študent redno organizira tudi pomembne glasbene in kulturne dogodke.

ENG

Radio Študent was founded in 1969 to give a voice to students and under-represented groups in society. It is one of Europe's oldest alternative community radio stations with a high-quality non-commercial programme. 
Radio Študent is an educational institution that provides free multimedia training for young people every year. A broad community of more than 200 contributors produces a rich programme in alternative music, culture, politics, science and education, fostering a culture of criticism, in-depth research and reporting, journalistic integrity, credibility and plurality of opinion. The programming policy of RŠ combines the concepts of community radio and public service, with journalists adhering to professional and ethical journalistic standards. Since its beginnings, it has supported civil society initiatives, independent and critical thought, tolerance, solidarity and human rights. In addition to media production, Radio Študent regularly organises important music and cultural events.

Zavod Radio Študent

Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana 
Slovenija 

Frekvenca oddajanja: 89,3 MHz (500 W) UKV STEREO 

Matična številka: 5053293 
ID za DDV: SI73569283 
Poslovni račun: 02010-0012755175 

 

Poslušanost Radia Študent:
Oddajnik Radia Študent pokriva širše območje Ljubljane – področje z okoli 500.000 prebivalcev – potencialnih poslušalcev. 

Uredniška politika
Organizacijska struktura in temeljni akti
Nagrade in priznanja Radia Študent
Finance
Pravna obvestila
Sporedi uporabljenih avtorskih del

V skladu s zakonodajo, ki ureja kolektivno upravljanje avtorskih pravic, objavljamo sezname uporabljenih avtorskih del v programu Radia Študent. 

Seznami predvajane glasbe

Seznami predvajane glasbe v času živega programa so dostopni na naslovu: https://radiostudent.si/ostalo/glasbene-opreme
Seznami predvajanje glasbe v drugih terminih so dostopni na: https://radiostudent.si/nocna-glasba/

Seznami drugih avtorskih del

 

Vir: Logo ŠOU