Petra Meterc | Radio Študent
in roman Their Eyes Were Watching God
 / 28. 1. 2018
Odlomek iz romana Homegoing
 / 28. 1. 2018
Odlomek iz romana "Ghana must go"
 / 14. 1. 2018
Odlomek iz romana "Beyond the Horizon"
 / 17. 12. 2017
Odlomek iz romana The Beautiful Ones Are Not Yet Born
 / 3. 12. 2017
Vzhod, Vzhod, Jug
 / 24. 11. 2017
Kratka zgodba iz zbirke "Norec iz trga svobode"
 / 8. 10. 2017
Odlomek iz romana "Predsednikovi vrtovi"
 / 24. 9. 2017