Razpis za mesto direktorja Zavoda Radio Študent | Radio Študent

Razpis za mesto direktorja Zavoda Radio Študent

Razpis za mesto direktorja Zavoda Radio Študent

Svet Zavoda Radio Študent
Svetčeva ulica 9
SI-1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 10.05.2018

Razpis za mesto direktorja Zavoda Radio Študent

Za direktorja Zavoda Radio Študent je lahko imenovan, kdor poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima pridobljeno vsaj 6/2. raven izobrazbe oziroma VII. univerzitetno;
- ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
- ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
- ima aktivno znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika;
- da aktivno obvlada delo z računalnikom;
- da predloži vizijo razvoja zavoda RŠ;
- ni član nobene politične stranke doma ali v tujini.

Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja imenuje Svet Zavoda Radio Študent na podlagi predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja ŠOU v Ljubljani in mnenja uredništva.

Prijave sprejemamo do vključno 28.5.2018 na naslov:

ZAVOD RADIO ŠTUDENT
Svetčeva ul. 9
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

s pripisom: Razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!

K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
 overjena fotokopija dokazil o izobrazbi;

 dokazilo o znanju tujega jezika;
 ustrezna potrdila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj dveh let delovnih izkušenj na področjih, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 lastnoročno podpisana izjava kandidata, da ni član politične stranke doma ali v tujini;
 lastnoročno podpisana vizija razvoja Radia Študent,
 lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo poslane priporočeno in pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

randomness